Domácnosť-anketa.sk » Váš názor je dôležitý

Podmienky účasti
(Všeobecné obchodné podmienky)

Information Group SK, s.r.o.
Panenská 22
811 03 Bratislava

Riaditel
Petr Váňa

e-mail: kontakt@i-group.sk
Internet: www.i-group.sk

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave, oddiel Sro, vložka č. 4942/B

IČ: 31349064
DIČ: SK2020295387

Disclaimer / Vyúčenie zodpovednosti:

1. Obsah návrhov on-line.
Organizátor stránok nepreberá zodpovednosť za aktuálnosť, správnosť, úplnosť alebo kvalitu poskytovaných informácií. Organizátor stránok nenesie akúkoľvek zodpovednosť za materiálnu alebo nemateriálnu škodu, spôsobenú využívaním alebo nevyužívaním poskytovaných informácií, resp. využívaním chybných a neúplných informácií, pokiaľ nie sú preukázateľne spôsobené úmyselným zavinením či hrubým porušením pravidiel zo strany organizátora. Všetky návrhy sú nezáväzné. Organizátor stránok si vyhradzuje právo pozmeniť, doplniť či bez predchádzajúceho upozornenia zrušiť časti stránok či úplný návrh, alebo sprístupnenie stránok čiastočne či definitívne ukončiť.

2. Odkazy a linky/prekliky
Pri priamych alebo nepriamych odkazoch na cudzie webové stránky („hyperlinky/prekliky“), za ktoré prevádzkovateľ nemá zodpovednosť, ručí prevádzkovateľ stránok iba v prípade, že poznal ich obsah a technicky mal možnosť zabrániť ich využitiu, ak ich obsah bol v rozpore so zákonom. Prevádzkovateľ stránok výslovne prehlasuje, že v dobe sprevádzania odkazov mu neboli známe nelegálne obsahy stránok, na ktoré odkazuje. Na súčasné a budúce utváranie, obsah a autorstvo stránok, na ktoré prevádzkovateľ odkazuje, či ktoré sú prepojené so stránkami prevádzkovateľa, nemá prevádzkovateľ nijaký vplyv. Preto sa týmto výslovne dištancuje od všetkých obsahov stránok, na ktoré odkazuje a ktoré budú po sprevádzaní odkazov pozmenené. Toto ustanovenie sa týka všetkých odkazov aj zápisov tretích osôb v knihe hostí, diskusných fórach a na e-mailových zoznamoch na stránkach, ktoré zriadil a založil prevádzkovateľ. Za nezákonné, chybné alebo neúplné obsahy a predovšetkým za škody, spôsobené využívaním alebo nevyužívaním takto ponúkaných informácií, ručí výhradne prevádzkovateľ stránok, na ktoré bolo odkázané a nie ten, kto na takéto stránky iba odkázal.

3. Autorské právo a právo ochrannej známky
Organizátor stránok rešpektuje vo všetkých publikáciách autorské práva používaných grafik, zvukových dokumentov, videonáhraviek a textov a využíva ním vytvorené grafiky, zvukové dokumenty, videonahrávky a texty, prípadne grafiky, zvukové dokumenty, videonahrávky a texty nechránené licenciami. Všetky ochranné známky používané v internetovom návrhu podliehajú bez akéhokoľvek obmezenia platnému zákonu o ochranných známkach a zákonu na ochranu autorských práv stávajúcich zapísaných majiteľov. Z použitia nie je možné vyvodzovať, že ochranná známka nie je chránená právom tretej osoby! Copyright za zverejnenie, organizátorom stránok vytvorené objekty náležia organizátorovi stránok. Rozmnožovanie či použitie týchto grafik, zvukových dokumentov, videonáhraviek a textov v iných elektronických či tlačových publikáciách nie je bez výslovného súhlasu organizátora stránok povolené.

4. Ochrana osobných údajov
Pokiaľ má užívateľ možnosť v rámci internetového návrhu zadávať osobné alebo obchodné údaje (e-mailové adresy, mena, adresy), poskytuje ich dobrovoľne. Využitie a platba za všetky navrhnuté služby sú možné – pokiaľ je to technicky možné a prijateľné – i bez uvedenia týchto údajov, resp. za uvedenie anonymných údajov či pseudonymu. Tretím osobám nie je povolené využívať kontaktné údaje alebo porovnateľné údaje ako poštovné adresy, telefónne či faxové čísla a e-mailové adresy uverejnené v rámci tiráže pre zasielanie výslovne nevyžiadaných informácií. Proti odosielateľovi takzvaných spamov budú pri porušení tohto zákazu podniknuté príslušné právne kroky.

5. Právna účinnosť vylúčenie zodpovednosti
Toto vylúčenie zodpovednosti je súčasťou internetového návrhu, na ňho je na týchto stránkach odkaz. Pokiaľ niektoré časti či jednotlivé formulácie tohto textu nezodpovedajú, alebo neúplne zodpovedajú platné právnej úprave, zostávajú obsahy ostatných časti dokumentov a ich platnosť nedotknuté.

© Information Group SK, s.r.o. 2008-2017, all rights reserved.